Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu - otopr.pl

Na mocy prawomocnego wyroku skazującego za kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości skazany traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechaniczny. Wskazać należy, że osoba zatrzymana nie traci uprawnień do kierowania pojazdem w momencie zatrzymania prawa jazdy (dowiedz się więcej na lextraffic.pl)

Po upływie połowy okresu, na który orzeczony został zakaz pojazdów możliwe jest złożenie wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wniosek taki składa się do sądu, który wydał wyrok skazujący. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchamianie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w wypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. W wypadku, gdy sąd orzeknie zgodnie z wnioskiem kierowca może poruszać się samochodem wyposażonym w tzw. blokadę alkoholową. W wypadku takim zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi kierujący pojazdem jest obowiązanym mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. Kalibrację blokady alkoholowej wykonywać należy co 12 miesięcy. Pierwsza kalibracja jest dokonywana przed montażem urządzenia w pojeździe.

Zobacz także: https://www.hyperweb.pl/art-244-kk-zlamanie-zakazu-prowadzenia-pojazdow/

W wypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres przekraczający rok niezbędne jest ponowne zdanie egzaminu, jak również przejście odpowiednich badań. W ciągu 30 dni od otrzymania skierowania na badania od starosty należy je przeprowadzić. Wskazać należy, że nie należy bagatelizować kwestii badań psychologicznych. Zgodnie z wyrażonym w orzecznictwie (m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Lublinie w dniu 23 lutego 2016 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 918/15) gramatyczna wykładnia przepisów art. 84 ustawy o kierujących pojazdami nasuwa jednoznaczny wniosek, że starosta jest związany orzeczeniem psychologicznym o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, które nie zostało zweryfikowane w trybie określonym w ustępie 2 i 3 tego artykułu, czyli osoba badana nie skorzystała z możliwości wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Wyłącznie ten sposób weryfikacji orzeczenia dawał możliwość zmiany jego wyniku .

Szukasz więcej informacji dotyczących jazdy po alkoholu? Odwiedź: obronca24h.pl

Dodaj komentarz