Jak wygląda zawieszenie egzekucji komorniczej?

egzekucja komornicza

Zawieszenie egzekucji komorniczej to sytuacja, w której dłużnik może ubiegać się o czasowe wstrzymanie działań komornika mających na celu ściągnięcie długu. Jest to rozwiązanie, które może pomóc dłużnikowi uniknąć utraty majątku, ale jednocześnie pozwala mu na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej. W niniejszym artykule omówimy, jak wygląda zawieszenie egzekucji komorniczej w Polsce oraz przedstawimy warunki i procedury dotyczące tego procesu.

Podstawy prawne zawieszenia egzekucji komorniczej

Zawieszenie egzekucji komorniczej jest uregulowane w polskim prawie, a dokładniej w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Zgodnie z art. 826 § 2 KPC, sąd może na wniosek dłużnika zawiesić egzekucję na określony czas lub do zaspokojenia przez dłużnika innych, starszych egzekucji, jeżeli zawieszenie jest uzasadnione względami humanitarnymi lub innymi ważnymi przyczynami. Ważne jest, aby dłużnik złożył wniosek o zawieszenie egzekucji przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby komornika.

Warunki skorzystania z zawieszenia egzekucji

Aby ubiegać się o zawieszenie egzekucji komorniczej, dłużnik musi spełnić pewne warunki. Po pierwsze, musi wykazać, że zawieszenie jest uzasadnione względami humanitarnymi lub innymi ważnymi przyczynami. Przykładami takich przyczyn mogą być choroba dłużnika lub jego rodziny, utrata pracy, a także sytuacja, w której dłużnik ma znaczące zobowiązania wobec innych wierzycieli. Ponadto dłużnik powinien przedstawić plan spłaty długu, który będzie możliwy do realizacji po zawieszeniu egzekucji.

Procedura wnioskowania o zawieszenie egzekucji

Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej należy złożyć na piśmie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby komornika. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dłużnik uważa, że zawieszenie jest niezbędne oraz jakie są przyczyny tej sytuacji. Należy także przedstawić plan spłaty długu oraz dowody potwierdzające przyczyny utrudniające spłatę zadłużenia. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzekucji. Jeśli sąd uwzględni wniosek dłużnika, komornik zostaje poinformowany o zawieszeniu egzekucji i zobowiązany do wstrzymania działań egzekucyjnych.

Dodaj komentarz