Od czego zależy całkowity koszt kredytu?

koszty kredytu

Całkowity koszt kredytu definiowany jest w ramach Ustawy o kredycie konsumenckim. Oprócz kapitału do kosztów kredytu należy doliczyć oprocentowanie, prowizje, marżę banku oraz koszty usług dodatkowych, takich jak ubezpieczenia i karty kredytowe. A więc koszt kredytu to suma wszystkich opłat związanych z danym zobowiązaniem finansowym, czyli kwota, jaką oprócz kapitału trzeba zwrócić bankowi w formie comiesięcznych rat.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Pod pojęciem kosztów kredytu kryją się wszystkie opłaty, jakie ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej. O wysokości całkowitej kwoty do spłaty decyduje wysokość kapitału, okres spłaty, odsetki, prowizja i koszty dodatkowe. Odsetki wyliczane są na podstawie oprocentowania zobowiązania i kwoty pozostałej do spłaty w danym miesiącu. Kredytobiorca może zawrzeć umowę z oprocentowaniem stałym i zmiennym. W tym pierwszym przypadku wysokość raty jest stała. Oprocentowanie zmienne z kolei składa się z części stałej, czyli marzy banku oraz zmiennej stopy procentowej WIBOR. Banki stosują wskaźnik WIBOR 3M i WIBOR 6M, a więc aktualizują wysokość raty co 3 lub 6 miesięcy. Wielkość raty w znacznej mierze zależna jest od stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski.

Na całkowitą kwotę kredytu wpływają także usługi i produkty dodatkowe, które zwykle są niezbędne dla uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Dobrym tego przykładem jest ubezpieczenie kredytu, które podnosi jego wartość, ale w wielu przypadkach jest wymagane do zawarcia umowy.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Całkowita kwota do spłaty jest czynnikiem, który pozwala porównać ofertę kilku banków. Pośrednik kredytowy dFinance.pl współpracuje z największymi bankami w Polsce i umożliwia dokładne porównanie ofert kilku banków. Doradca stworzy profesjonalną symulację i weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności wpływające na koszty kredytu. Wyliczenia pozwolą oszacować czy wysokość comiesięcznej raty zmieści się w granicach planowanego budżetu.

Pośrednik kredytowy bardzo często posługuje się pojęciem RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Procentową. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę wyrażony w procentach w stosunku rocznym. O ile koszt kredytu wyrażany jest w kwotach, to RRSO definiuje się w procentach. Przy wyliczeniach RRSO także uwzględnia się opłaty i zobowiązania dodatkowe, które podaje się w stosunku rocznym do kwoty kredytu.

Dodaj komentarz