Co powinien zawierać dobry plan ochrony?

plan ochrony

Ochrona mienia to działania prowadzone przez agencję ochrony zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu czy uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób nieuprawnionych po chronionych obiektach. Bezpieczeństwo i ochronę przed niedozwolonymi działaniami może zagwarantować dobrze sporządzony plan ochrony obiektu. Dowiedz się, czym jest taki plan i co powinien zawierać!

Czym jest plan ochrony obiektu?

Ochrona obiektu składa się z wielu działań, których celem jest skuteczne zabezpieczenie budynku i terenu zlokalizowanego wokół niego. Warto zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą, która dokona wstępnej analizy dotychczasowych zabezpieczeń oraz sporządzi plan ochrony obiektu. Plan ochrony to dokument określający m.in. rodzaj oraz zakres ochrony danej jednostki.

Plan ochrony obiektu odzwierciedla całą koncepcję jego zabezpieczenia. Nie istnieje jednak jeden uniwersalny plan, który sprawdzi się do każdego obiektu. Dlatego podczas jego sporządzania należy brać pod uwagę przepisy prawa oraz indywidualną charakterystykę danego budynku lub terenu – zauważa specjalista z agencji ochrony STEKOP.

Co powinien zawierać plan ochrony?

Plan ochrony powinien być sporządzony przez osobę posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W przypadku obowiązkowej ochrony obiektu, jego treść musi być uzgodniona z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji. Zgodnie z art. 7, ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia, plan ochrony powinien składać się z części zawierających:

  • charakterystykę obiektu i przyległego do niego terenu, liczbę osób zatrudnionych w obiekcie, rodzaj działalności, urządzenia znajdujące się w budynku itd.,
  • analizę stopnia zagrożenia, np. kradzież, zniszczenie, uszkodzenie, wkroczenie na teren osób nieuprawnionych,
  • ocenę aktualnego stanu ochrony (w tym m.in. podstawa prawna funkcjonowania służby ochrony fizycznej, stan etatowy, dyslokacja służby ochrony, jej wyposażenie i uzbrojenie, ocena działalności służby ochrony fizycznej),
  • dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, z uwzględ­nieniem rodzaju oraz ilości uzbrojenia i wyposażenia,
  • opis technicznych zabezpieczeń obiektu (zabezpieczenia budowlane, urządzenia mechaniczne, elektroniczne systemy sygnalizacji zagrożeń itd.),
  • zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej (liczba pracowników agencji ochrony przewidzianych do wykonywania zadań na każdej zmianie, dyslokacja i zadania służby ochronnej).

Uzupełnieniem planu opisowego ochrony jest plan graficzny, który stanowi szkic obiektu. Zawiera on granice obiektu, budynki, urządzenia zaporowe i alarmujące, miejsca rozmieszczenia służby ochrony fizycznej czy dyslokację posterunków i patroli.

Dodaj komentarz